Bestyrelsens opgaver og ansvar

af | sep 7, 2020 | Bestyrelse

I dette indlæg kan du blive klogere på hvad bestyrelsens opgaver og ansvar består af. Bestyrelsesarbejdet har mange facetter, og derfor vil indlægget give dig den overordnede forståelse for bestyrelsesarbejde, men vil ikke gå langt i dybden med de forskellige områder. Har du efter at have læst indlægget yderligere spørgsmål til bestyrelsens opgaver, rolle eller andet, er du velkommen til at kontakte os.

Og lad os så komme til sagen.

Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse er den øverste instans i en organisation og vælges af organisationens medlemmer eller ejere på en generalforsamling. Ifølge den ”officielle” definition består bestyrelsens vigtigste opgave i at forstå og varetage den overordnede ledelse af organisationen. Det vil sige, at det er bestyrelsens ansvar at ansætte de rette personer til at lede organisationen. Bestyrelsen består af en række medlemmer, der vælges på en generalforsamling for en given periode. Antallet af medlemmer vil variere fra bestyrelse til bestyrelse.

Hvad er bestyrelsens opgaver?

Bestyrelsens formelle ansvar

Bestyrelsen har et overordnet ansvar for at sikre den rette ledelse og organisation i den pågældende virksomhed. Heri ligger der et formelt ansvar for at sikre, at virksomhedens økonomi og kapitalgrundlag er i orden, samt at der helt generelt er styr på tingene i virksomheden.

Selskabsloven fremstiller en række formelle ansvarsområder og opgaver, som en bestyrelse skal leve op til – disse dækker over følgende:

 • Varetagelse af den overordnede og strategiske ledelse samt sikre en forsvarlig organisation i virksomheden
 • Ansættelse af direktionen og generel ansættelsespolitik
 • Modtage løbende rapportering af virksomhedens finansielle forhold, så det sikres, at kapitalberedskabet altid er forsvarligt
 • Sikre at bogføring og regnskabsaflæggelse og herunder betalinger af alle afgifter og skatter sker på en forsvarlig måde
 • Godkendelse af årsregnskabet
 • Finansielle beslutninger
 • Etablering af nødvendige procedurer for risikostyring
 • Andre beslutninger af stor betydning for virksomheden
Er bestyrelsen et lovkrav?

Det er ifølge Selskabsloven kun aktieselskaber, der er pålagt at have en bestyrelse – ved alle andre selskabsformer er der ikke tale om et lovkrav. Vælger et selskab at have en bestyrelse, skal denne dog leve op til de juridiske krav, der er til en bestyrelse uanset selskabets form.

Udover ovenstående ansvarsområder, der gør sig gældende for bestyrelsen som helhed, følger der også et personligt ansvar og en risiko for hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Som bestyrelsesmedlem hæfter du personligt for de beslutninger, du træffer i dit bestyrelsesvirke. Det vil sige, at du som bestyrelsesmedlem kan blive stillet til regnskab for dine eller bestyrelsens beslutninger, hvis noget skulle gå galt.

 

Bestyrelsens opgaver

Ovenstående afsnit belyser de mere formelle opgaver, en bestyrelse som minimum skal løse. Der hersker ingen tvivl om, at disse opgaver er vigtige for virksomheden og skal sikres løst som Selskabsloven kræver det. Men samtidig ligger en stor del – og den måske mest interessante del – af bestyrelsens opgaver i det strategiske og udførende bestyrelsesarbejde.

 

Bestyrelsen er ikke (blot) et kontrolorgan

I bestyrelsesverden taler man om, at bestyrelsen har gennemgået en udvikling, hvor den er gået fra primært at være et kontrollerende organ til i dag at være en sparringspartner og en ressource.

De senere år har vi oplevet et paradigmeskifte omkring bestyrelsen og dens rolle i en virksomhed. Fokus er skiftet fra, at bestyrelsen skal foretage kontrol af virksomheden til, at den i primært skal sikre sparring og vækstskabelse. Derfor fylder den strategiske og udførende del af bestyrelsesarbejdet meget i dag, hvor bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet og blevet en ressource, virksomheden kan bruge til at rykke forretningen. Det betyder, at bestyrelsens opgaver vil variere fra virksomhed til virksomhed, alt efter hvad de konkrete behov er. Samtidig stiller det større krav til bestyrelserne, idet der altid kræves bestemte kompetencer, og dette kompetencebehov vil ændre sig løbende. Eksempler på konkrete kompetencebehov kan være områder som:

 • Kortlægning af vækstmuligheder
 • Digitalisering
 • Internationalisering
 • Innovation og produktudvikling
 • Kapitalfremskaffelse
 • Og lignende.

Har man ikke de konkrete kompetencer internt i virksomheden, er bestyrelsen et oplagt sted at få dem ind. Overordnet set drejer bestyrelsens arbejde sig om at bidrage til en sund virksomhed samt til at opnå de konkrete mål og behov, der er sat virksomheden og dens bestyrelse.

Her kan du læse meget mere om bestyrelsens rolle, opgaver og ansvar.

Konkrete bestyrelsescases

Ønsker du nogle mere konkrete eksempler på, hvad en bestyrelse laver, og med hvilket behov den er hyret ind i virksomheden, kan du med fordel læse nogle af vores cases.

Se vores bestyrelsescases her.

E-bog: Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?

E-bogen ‘Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling’ stiller skarpt på lederes attitude og indstilling til bæredygtighed i danske SMV-er. Med mere end +1400 besvarelser får du en spændende og fyldestgørende rapport.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet