Bestyrelsesformandens opgaver og ansvar

af | sep 6, 2019 | Bestyrelsesarbejde, Bestyrelsesformand

At være bestyrelsesformand er ikke blot proforma arbejde. Bestyrelsesformandens opgaver kan spænde bredt, og arbejdet består af en række både praktiske, formelle og ledelsesmæssige opgaver. I denne artikel kan du blive klogere på, hvilke opgaver en bestyrelsesformand typisk varetager, hvilken rolle og ansvar bestyrelsesformanden har, og hvordan dette adskiller sig fra det menige medlem.

 

Hvad er bestyrelsesformandens opgaver?

Formandens praktiske og formelle opgaver

Når du er bestyrelsesformand, er der en række praktiske og formelle opgaver, som du ifølge vedtægter og retningslinjer har ansvaret for at udføre. I disse opgaver ligger den primære forskel på at være bestyrelsesformand og -medlem, og de inkluderer bl.a. følgende:

  • Som bestyrelsesformand skal du i samarbejde med direktionen sikre, at der indkaldes til bestyrelsesmøder i fornuftig tid.
  • Inden bestyrelsesmøder skal du som formand sørge for, at dagsordenen bliver lavet og sendt ud. Skal der bruges specifikt materiale til punkter på dagsordenen, er det din opgave at klargøre dette.
  • Som bestyrelsesformand leder du bestyrelsesmøderne og sørger for, at dagsordenen bliver fulgt, så alle punkter bliver diskuteret, og alle synspunkter kommer frem på møderne.
  • Det er dit ansvar som formand, at der bliver lavet et fyldestgørende referat til alle møder.
  • Som bestyrelsesformand skal du kunne fungere som bestyrelsens ansigt udadtil i sager, hvor det er nødvendigt.
  • Mellem bestyrelsesmøderne fungerer du som bestyrelsesformand som bindeleddet mellem direktionen og bestyrelsen.

 

Bestyrelsesformandens rolle og ledelsesansvar

En stor del af bestyrelsesformandens arbejde foregår mellem møderne. Udover de mere praktiske og formelle opgaver, findes der nemlig nogle forventninger omkring, hvilken rolle og ansvar, bestyrelsesformanden typisk skal påtage sig. Overordnet set skal bestyrelsesformanden være den, der uafhængigt af andre varetager selskabets øverste interesser og gør, hvad der er bedst for selskabet. Det betyder, at du som bestyrelsesformand skal være i stand til at skabe en fælles linje. Du skal have evnen til at samle forskellige holdninger og interesser til en fælles retning, der hele tiden skaber fremdrift for selskabet.

Når det er sagt, er det vigtig at understrege, at bestyrelsesformandens opgaver og roller vil variere afhængigt af, hvilken type og størrelse af virksomhed, der er tale om.

Formandens resultatskabelse

Som bestyrelsesformand er der visse forventninger til din evne til at skabe udvikling og resultater i den pågældende virksomhed. I bund og grund er formandens vigtigste rolle at skabe resultater sammen med virksomheden og dens ledelse. Og heri ligger også det førnævnte ansvar for at skabe en fælles retning. Bestyrelsesformanden skal nemlig sørge for, at hele direktionen og alle aktionærerne er med, og at de forskellige holdninger forenes i nogle konstruktive diskussioner.

Bestyrelsesformandens samarbejde med direktion og aktionærerne

Det leder os til formandens ansvar for at samarbejde med forskellige interessenter. En af de væsentligste forskelle, der kan være mellem arbejdet som menigt bestyrelsesmedlem og -formand er samarbejdet med direktionen og aktionærerne. Idet bestyrelsesformanden har ansvaret for at lede og tilrettelægge bestyrelsesarbejdet, er det også hans/hendes formelle ansvar at have den direkte kontakt med direktionen og aktionærerne. Men igen er det ikke helt sort/hvidt. I mindre virksomheder er det nemlig ikke uvant, at de menige medlemmer også har denne kontakt.

Bestyrelsesformandens ledelse af bestyrelsen

Skal der skabes resultater, udvikling og vækst for virksomheden, er bestyrelsens samlede kompetenceniveau og sammensætning en vigtig faktor. Bestyrelsen består af x medlemmer, der alle skal kunne bidrage til den udvikling og retning, der er sat for virksomheden. Og her besidder formanden også et vist ansvar. I samarbejde med direktionen skal formanden sikre, at bestyrelsens samlede kompetencer og erfaringer lever op til de krav, udviklingen kræver. Bestyrelsesformandens ansvar består altså også i at lede bestyrelsen. Mangler der nye kompetencer, eller findes der overflødige kompetencer, som ikke længere matcher virksomheden, er det formandens ansvar at rådgive virksomheden i sammensætningen af bestyrelsen. Og det inkluderer også formandens egen plads i bestyrelsen.

E-bog: Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling?

E-bogen ‘Er bestyrelserne i danske SMV-er parat til grøn omstilling’ stiller skarpt på lederes attitude og indstilling til bæredygtighed i danske SMV-er. Med mere end +1400 besvarelser får du en spændende og fyldestgørende rapport.

E-bog for bestyrelsesmedlemmer | Asnet