2019 er valgår. Derfor har vi set vores snit til at få politikerne i tale og få sat lidt fokus på rygraden af dansk erhvervsliv, de små og mellemstore virksomheder. Vi har stillet alle danske partiers erhvervsordførere tre spørgsmål om deres syn på SMV-segmentet, og i denne artikel samler vi alle de svar, vi har fået ind. Svarene offentliggøres løbende med ca. en uges mellemrum, og hvis du følger vores sociale medier, kan du se, hvornår næste svar kan læses her.

Thomas Jensen om SMV-segmentet | ASNET Board Blog

Thomas Jensen

Socialdemokratiet

Hvordan forholder I jer til SMV-segmentet og dets betydning for Danmark?

Danmark er jo på mange måder et ægte SMV-land. Og selvom det kan lyde som lidt af en floskel, så er der ingen tvivl om, at SMV’erne er rygraden i dansk erhvervsliv. Rodfæstet i alle egne af landet, er vores SMV’er også arbejdsplads for rigtig mange danskere. Derfor har vi også være meget optaget af, at de målrettede væksttiltag, vi har foreslået med præcision skal øge produktiviteten, få virksomheder til at vækste og give lønmodtagere nye kompetencer i hele landet.

Hvad vil I gøre for SMV-segmentet; hvilke tiltag vil I sætte på dagsorden?

Det ligger os meget på sinde at få gjort noget ved det uforløste potentiale, der er i mange danske SMV’er ift. investering og digitalisering. Og her taler vi ikke nødvendigvis om investeringer i storskala robotteknologi. Det kan også være mindre investeringer, der digitaliserer den daglige forretningsgang. Skal vi forløse det potentiale og sikre, at SMV’erne kan følge med i den globale konkurrence, så skal vi være med til at bane vejen for, at SMV’erne faktisk kaster sig ud i de nødvendige investeringer. Og at medarbejderne har de kompetencer, der skal til.

Men for mindre virksomheder kan sådanne digitale investeringer være omkostningstunge. Derfor foreslår vi, at afskrivningsgrundlaget forhøjes for små og mellemstore virksomheder, så vi på den måde får støttet op om, at de får investeret i nye maskiner og IT-udstyr.

Skal investeringerne blive en succes, kræver det selvfølgelig, at medarbejderne kan følge med og har de rette kompetencer. Derfor har vi foreslået, at der investeres i opkvalificeringen, så medarbejdere får de kompetencer, der er brug for, for at de nye investeringer bliver en succes. Kvalificeret arbejdskraft er helt afgørende for erhvervslivets konkurrenceevne og vækstmuligheder. Det vi kan i dag, er nødvendigvis nok i årene der kommer. Og her mener vi, at vi som samfund, skal have et vedvarende fokus på opkvalificering og efteruddannelse.

Hvordan ser du vigtigheden af, at SMV’er får hjælp af en bestyrelse med eksterne medlemmer?

Der findes ingen standard-løsning, når det kommer til virksomhedsledelse. Men det er bestemt min opfattelse, at særligt mange familieejede og ejerledede virksomheder kan have rigtig god nytte af at få folk ind i deres bestyrelse. Det tilfører et ofte tiltrængt nyt og professionelt perspektiv på virksomheden og fokus på de delstrategier, som der er behov for, for at løfte virksomheden til det næste niveau. Og rent faktisk viser tal fra DI, at værditilvæksten ligefrem er højere for virksomheder, der har mindst ét eksternt medlem i sin bestyrelse.

Pelle Dragsted om SMV-segmentet | ASNET Board Blog

Pelle Dragsted

Enhedslisten

Hvordan forholder I jer til SMV-segmentet og dets betydning for Danmark?

SMV´erne er helt afgørende for Danmarks økonomi og arbejdsmarked. Vi har mange små og mindre virksomheder, som beskæftiger danskere overalt i landet. Derfor burde erhvervspolitikken i langt større grad end i dag have fokus på de mindre virksomheder og ikke bare på de større vækstvirksomheder, som det ofte er tilfældet.

Hvad vil I gøre for SMV-segmentet; hvilke tiltag vil I sætte på dagsorden?

Vi har en lang række ting på dagsordenen. For det første vil vi give SMV´erne bedre rettigheder – både ift. offentlige myndigheder, men også ift. de større virksomheder. Vi støtter blandt andet kravet om, at også større virksomheder skal være omfattet af en betalingsfrist på 30 dage.

Samtidig ønsker vi at beskytte lejerne i erhvervslejemål bedre end i dag.

Men også de sociale rettigheder for selvstændige er et vigtigt spørgsmål. Enhedslisten ønsker at forbedre de selvstændiges rettigheder til barsel og dagpenge.

Hvordan ser du vigtigheden af, at SMV’er får hjælp af en bestyrelse med eksterne medlemmer?

Det mener jeg må være en vurdering i det enkelte tilfælde.

Ida Auken om SMV-segmentet | ASNET Board Blog

Ida Auken

Radikale Venstre

Hvordan forholder I jer til SMV-segmentet og dets betydning for Danmark?

De små og mellemstore virksomheder er en helt central del af dansk erhvervsliv, der skaber arbejdspladser og bidrager til samfundet.”

Hvad vil I gøre for SMV-segmentet; hvilke tiltag vil I sætte på dagsorden?

Vi vil gerne fjerne unødigt bureaukrati for SMV’erne. Det kunne være ved at lave et SMV-forum parallelt til virksomhedsforum, der aktivt kunne opsøge SMV’erne og undersøge, hvor de oplever besværlige regler. Derudover har vi lavet udspillet “Småt er godt” for fødevarevirksomheder i hele landet og vi har arbejdet for, at udbudsloven og offentlige indkøb også gavner SMV’erne.

Hvordan ser du vigtigheden af, at SMV’er får hjælp af en bestyrelse med eksterne medlemmer?

Jeg vil ikke blande mig i, om SMV’er vælger at have en bestyrelse eller ej, men jeg tror, at mange kan have gavn af det, ikke mindst for at se de mange muligheder, der er for dygtige små danske virksomheder, der vil tænke lidt større.

May-Britt Kattrup om SMV-segmentet | ASNET Board Blog

May-Britt Kattrup

Liberal Alliance

Hvordan forholder I jer til SMV-segmentet og dets betydning for Danmark?

“Det er et meget vigtigt segment for Danmark, hvilket ofte overses. Det er derfor vigtigt at få fokus på at skabe de bedste vilkår for branchen. 2/3 af de private arbejdspladser findes i SMV’er. Der findes godt 211.800 små og mellemstore private virksomheder i Danmark, der beskæftiger knap 764.000 mennesker. Til sammenligning er der kun 449 store virksomheder med 250+ ansatte, som tilsammen beskæftiger 404.000 fuldtidsansatte. 2/3 af de private arbejdspladser findes altså i SMV’er (Kilde: Danmarks Statistik, 2014).”

Hvad vil I gøre for SMV-segmentet; hvilke tiltag vil I sætte på dagsorden?

Der er generelt gode vilkår i Danmark for at starte og drive virksomhed, men det kan blive bedre. Der er stadig for meget bureaukrati. Der bør oprettes et system, så virksomheder kun skal indberette oplysninger én gang og ét sted. Så må de myndigheder, som skal bruge oplysningerne selv gå derind og hente det, de skal bruge. Der bør også være enklere skatteregler, så SMV’er ikke skal bruge så mange ressourcer på skatteregnskab og skattetænkning. Og helt konkret bør iværksætterskatten afskaffes, og der skal indføres fradrag for tidligere års underskud, så beskatningen først indtræffer, efter investeringen samlet har givet overskud.

Tilstrækkelig kapital er en udfordring og bør imødekommes ved lavere beskatning på kapitalafkast og en ændret investeringskultur i Danmark – gerne inspireret af Sverige. Kvalificeret arbejdskraft er også en stor udfordring, derfor håber jeg, at vi efter valget kan få et politisk flertal for reformer, som øger arbejdsudbuddet, og som gør det nemmere at få kvalificeret udenlands arbejdskraft til Danmark.

Hvordan ser du vigtigheden af, at SMV’er får hjælp af en bestyrelse med eksterne medlemmer?

Jeg tror, at det er vigtigt for SMV’er at få inspiration og hjælp fra mennesker med god praktisk erfaring fra andre virksomheder, ligesom det også er vigtigt med inspiration fra unge mennesker med en teoretisk uddannelse i f.eks. business innovation eller anden akademisk uddannelse, som er relevant for den enkelte virksomhed.

Hans Kristian Skibby om SMV-segmentet | ASNET Board

Hans Kristian Skibby

Dansk Folkeparti

Hvordan forholder I jer til SMV-segmentet og dets betydning for Danmark?

Det danske erhvervsliv er bestående af rigtig mange SMV virksomheder, som efter Dansk Folkepartis opfattelse er rygraden i dansk erhvervsliv. Naturligvis kan vi ikke undvære de helt store eksportskabende og produktionsskabende virksomheder, men netop SMV virksomhederne viste igennem finanskrisen, at de var langt bedre til at fastholde danske arbejdspladser og i øvrigt var og er bedre til at generere lærlinge- og praktikpladser. Derfor arbejder Dansk Folkeparti kontinuerligt på at skabe bedre rammevilkår for SMV virksomheder, og vi vælger at fastholde fokus på at understøtte de mangeartede typer af virksomheder.

Hvad vil I gøre for SMV-segmentet; hvilke tiltag vil I sætte på dagsorden?

Det er afgørende at den revision af Udbudsloven, som forventes afsluttet primo 2020 kommer til at sikre en forbedret adgang til offentlige udbud (SKI-udbud) for danske SMV virksomheder. I Dansk Folkeparti er vi forundret over, at Udbudsloven tilsyneladende ikke har åbnet de offentlige udbud tilstrækkeligt op, med øget adgang for danske SMV virksomheder. Det var noget, der ved lovens tilblivelse i 2016 var flere partier som talte for, men desværre ikke er gældende i den nuværende praksis.

Dansk Folkeparti fik i 2010 endelig flertal i Folketinget for at sikre et kontinuerligt fald i de administrative byrder, beregnet via AMVAB modellen i årlig opgørelse. Desværre kom der et regeringsskifte, og et nyt flertal ”glemte” den gældende vedtagelse. Ligeledes vil Dansk Folkeparti arbejde målrettet for, at der opnås bedre afskrivningsregler for investeringer i produktivitetsfremmende og energibesparende produktionsaktiver.

Hvordan ser du vigtigheden af, at SMV’er får hjælp af en bestyrelse med eksterne medlemmer?

Det kan være vanskeligt at afgøre effekten af, da man vil skulle vurdere den enkelte virksomheds rammevilkår på det marked, hvor virksomheden er i drift.  Ligeledes må ejerstruktur, likviditets- og formueforhold også være væsentlige faktorer for virksomhedens ”lyst” til progressiv udvikling med nye eksportmarkeder og ikke mindst evnen til produktudvikling. Men der er givetvis markante fordele ved at åbne en virksomhed op og invitere eksterne medlemmer ind i ledelsesprocesserne. Andre øjne ser ofte anderledes på situationen og ikke mindst mulighederne for nye udviklingstiltag.

Torsten Schack Pedersen om SMV-segmentet | ASNET Board Blog

Torsten Schack Pedersen

Venstre

Hvordan forholder I jer til SMV-segmentet og dets betydning for Danmark?

“Danske SMV’er er selve rygraden i dansk erhvervsliv. Mere end 700.000 danskere arbejder i en lille eller mellemstor virksomhed og 34 % af alle nye job, der skabes i Danmark hvert år, oprinder fra en SMV. 35 % af omsætningen fra private virksomheder bliver skabt af SMV’erne. Det svarer til over 1.200 mia. hvert år. Det er tal, der taler for sig selv. Derfor har det også været vigtigt for denne regering, at vi gør det så let som muligt at etablere og drive en SMV i Danmark. Det skaber arbejdspladser og vækst.”

Hvad vil I gøre for SMV-segmentet; hvilke tiltag vil I sætte på dagsorden?

“Vi har under VLAK-regeringen taget en lang række af initiativer, som har gjort det nemmere at drive virksomhed i Danmark. Regeringen har arbejdet benhårdt for at nå målsætningen om, at der skal fjernes byrder for virksomhederne svarende til 4 mia. kr. frem mod 2020. Det betyder, at vi har set nærmere på at lette de regler, der blot betyder en masse administrativt bøvl for vores virksomheder. Vi har for nyligt gjort det nemmere og billigere at foretage generationsskifte af familieejede virksomheder ved at nedsætte bo- og gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Vi har indført investorfradrag for personer, der investerer i visse små og mellemstore unoterede virksomheder, således at investorfradraget giver personer, der direkte investerer i de omfattede virksomheder, mulighed for årligt at fradrage halvdelen af investeringer for op til 400.000 kr. i 2019-2022. Og det er blot et uddrag af de tiltag vi har iværksat. SMV-segmentet er og bliver en vigtigt sektor for dansk velstand og velfærd. Derfor står det øverst på dagsordenen, at vi skal sikre de bedste rammevilkår for små og mellemstore virksomheder i Danmark. Vore fokus fremover er på byrdestop og lettelser samt adgang til den rigtige arbejdskraft og kapital.

Samtidig har vi lavet en tiltrængt reform af hele vores erhvervsfremmesystem. En reform, der er mere efterspørgselsdrevet og med mere fokus på virksomhedernes behov. Mindre “konsulentitis”, workshops, strategiseminarer og lignende. Mere fokus på reel rådgivning og hjælp – særligt til SMV-segmentet!”

Hvordan ser du vigtigheden af, at SMV’er får hjælp af en bestyrelse med eksterne medlemmer?

“Gode bestyrelser skaber værdi for virksomheder. Bestyrelser kan gøre en betydelig forskel for en virksomheds adgang til kapital, netværk, den rigtige arbejdskraft mm. Derfor har vi i regeringen lanceret ”Den kompetente bestyrelse”, som skal guide iværksættere til at etablere en bestyrelse bestående af de kompetencer, der passer bedst til deres forretning og ekspansionsmuligheder.

Bestyrelsesmedlemmer er i min optik også en investor, der bringer andet på banen en blot økonomiske ressourcer. Hvert bestyrelsesmedlem  har erfaringer med i rygsækken, som kan give nye perspektiver og udfordre forretningen i den enkelte virksomhed. Med et samfund i en teknologisk rivende udvikling er det vigtigt, at virksomheder er omstillingsparate. Det mener jeg, bestyrelsesmedlemmer kan bidrage til.”

Anders Johansson om SMV-segmentet | ASNET Board Blog

Anders Johansson

Det Konservative Folkeparti

Hvordan forholder I jer til SMV-segmentet og dets betydning for Danmark?

Små og mellemstore virksomheders betydning for vores samfund kan ikke overvurderes. De udgør 99% af alle danske virksomheder, og dermed en betydelig del af rygraden af vores erhvervsliv. De beskæftiger en stor del af danskerne, skaber velstandsfremgang for vores samfund, så vi kan finansiere vores velfærdssamfund. Derfor bør vi hele tiden sørge for, at deres vilkår er så gode som muligt.

Derfor var det også vigtigt for Det Konservative Folkeparti at få erhvervsministerposten, da vi indgik i regering. Herfra har vi styrket dansk erhvervsliv.

Blandt andet har vi forenklet hele erhvervsfremmesystemet. Systemet har haft til formål at skabe et bedre erhvervsklima landet over, men det har været for kompliceret og utilgængeligt for mange virksomheder. Nu har vi gjort det nemmere at finde rundt i, så flere kan få det optimale ud af erhvervsfremmesystemet.

Jeg kan opremse en lang række tiltag, der styrker vores små og mellemstore virksomheder. Vi har sænket skatten på generationsskifte. Vi har fjernet affaldsgebyret. Vi har styrket aktiekulturen ved at indføre et fradrag, hvis man investerer i små og mellemstore virksomheder. Og så har vi i vores erhvervspakke gennemført en investering på i alt 14,7 frem til 2025 til at styrke dansk erhvervsliv.

Hvad vil I gøre for SMV-segmentet; hvilke tiltag vil I sætte på dagsorden?

Vi skal gøre mere endnu. Det Konservative Folkeparti arbejder altid for at fremme dansk erhvervsliv. Derfor ønsker vi blandt andet et afskaffe selskabsskatten. Vi vil også sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft, så virksomhederne får bedre adgang til kvalificerede mennesker fra hele verden. Og så vil vi selvfølgelig fortsætte linjen, vi har lagt på erhvervspolitikken i regeringen og fortsat afskaffe byrder og afgifter for erhvervslivet.

Hvordan ser du vigtigheden af, at SMV’er får hjælp af en bestyrelse med eksterne medlemmer?

Som borgerlig politiker er jeg grundlæggende ikke så meget for at blande mig i, hvordan virksomheder vælger at indrette sig. Heller ikke, hvordan de organiserer deres ledelse og bestyrelse. Men jeg mener, at jeres arbejde er vigtigt. Professionelle bestyrelsesmedlemmer kommer ofte med den indsigt og erfaring, der kan være med til at rykke virksomheden til det næste niveau. Jeg ser det som et godt og vigtigt bidrag, ikke blot for den enkelte virksomhed eller erhvervslivet, men for hele vores samfund.