VORES POLITISKE INDSATSOMRÅDER

ASNET arbejder for følgende politiske indsatsområder

Bestyrelsesforhold

 • Den overordnede regulering af bestyrelsens opgaver i kapitalselskaber sker via selskabsloven og specielt §115, der fastlægger bestyrelsesansvarsområder. Vi mener, at §115 bør tilpasse virkeligheden, hvor der er sket et skifte fra et bestyrelsesparadigme med fokus på kontrol til fokus på forretningsudvikling. §115 bør derfor i højere grad indeholde dette udviklingsfokus.
 • Selskabsloven giver ejere af selskaber mulighed for at udøve deres ejerskab på selskabets generalforsamling. Det fungerer godt ved spredt ejerskab. Ved få ejere bliver det i praksis således, at bestyrelsen både bliver en ”normal” bestyrelse, men også et ejer-forum, i det ejerene typisk vælger sig selv til bestyrelsen. Dette kan være uhensigtsmæssigt for virksomhedens udvikling. Dette kan afhjælpes ved at indføre et ejerråd som et forum for ejer-drøftelser og dermed lade bestyrelsen koncentrere sig om virksomhedens udvikling.
 • Der bør også i lovgivningen stilles krav til kvalitet og kvantitet af bestyrelsesarbejdet.
 • Det bør gøres mere klart, hvordan det enkelte bestyrelsesmedlem er tilknyttet virksomheden – er man en del af virksomheden eller er man en ekstern sparringspartner.
 • Årsregnskabsloven ligger rammerne for virksomheders regnskabsaflæggelse. Vi mener, at det vil være naturligt, at der ved hver regnskabsaflæggelse tages stilling til virksomhedens øverste ledelse. Er bestyrelse og direktion – på sammensætning, diversitet og faglighed – dækkende i forhold til at drive virksomhedens forsatte udvikling?
 • Der bør stilles krav til bestyrelsesmedlemmernes faglighed, som det er sket for finansielle virksomheder – fit and proper.
 • I dag er det således, at et A/S skal have en bestyrelse mens et Aps kan vælge bestyrelsen selv. Det vil være mere hensigtsmæssigt, at det er størrelsen af virksomheden, eks. antal ansatte, der bestemmer om der skal være en bestyrelse, i stedet for virksomhedstypen.
 • Det bør være lovpligtigt, at virksomhederne tegner ansvarsforsikringer for direktion og bestyrelse.
 • Der bør være ens beskatningsforhold for bestyrelsesmedlemmer.
 • ASNET Boards anbefalinger til god selskabsledelse i SMV-segmentet sætter standarden.

SMV-forhold

Hovedfokus for Asnet er det værdiskabende bestyrelsesarbejde i SMV-segmentet, vi ønsker derfor at understøtte segmentet i at få optimale rammebetingelser for sit virke. Det betyder, at vores styrende princip er, at der skal være fair og rimelige konkurrenceforhold for smv segmentet. Udover dette har vi valgt at fokusere på følgende specifikke områder, som vi mener er nøgleområder for SMV-segmentet.

 

 • Erhvervsfremme: Først og fremmest er vi taknemlige for, at systemet findes, men vi synes det kan gøres mere effektivt og udbytterigt end det er i dag. Vi ser gerne et erhvervsfremmesystem, der i højere grad tager udgangspunkt i virksomhederne situation og behov. Det skal været et enkelt og entydigt system, med så få indgange som muligt og med klare afgræsninger af, hvad de enkelte aktører skal bidrage med. Der ønskes standardisering af ansøgningsprocesser og formularer samt ens vilkår for hele landet.
 • Finansiering: Vi oplever til stadighed finansiering som en udfordring for SMV-segmentet. Det gælder alle finansieringsbehov såsom drift, anlæg og generationsskifte. Problemet er omfattende og dækker bl.a. over: kan der lånes; omfattende dokumentationskrav; sikkerhedsstilledelse; samt priser for lån – der for mange i SMV-segmentet opleves som urimeligt høje i forhold til renteniveauet i samfundet.
 • Teknologisk udvikling: Enhver udvikling, om den er digital, mekanisk eller andet, forudsætter bl.a. gode ideer (innovation) og kompetence til at udvikle disse ideer. Vi ser SMV’er som perfekte udviklingsmiljøer, men vi ser også en problemstilling i, at udviklingen bliver kompleks, og at det kan svært for den enkelt SMV at dække alle de kompetenceområder, der skal til, for at skabe konkurrencedygtige produkter og løsninger. Vi ser derfor gerne at SMV’er indbyrdes og gerne i samarbejde med store virksomheder søger sammen i fælles udviklingsprojekter.
 • Internationalisering: For mange SMV’er er eksport og internationale samarbejdsrelationer et vigtigt element i at videreudvikle virksomheden, idet de krav de fleste oplever på den internationale scene er større, end hvis man udelukkende konkurrerer på sit hjemmemarked. Vi mener derfor, at internationalisering så vidt muligt bør tænkes ind i SMV-segmentet, men som en nøje planlagt proces og ikke som et tilfældigt tiltag.

Få den nyeste viden direkte i indbakken

Vi vil gerne dele de seneste nyheder og relevant viden om bestyrelsesarbejde med dig. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.