VEDTÆGTER

ASNET Boards vedtægter

§ 1 – Navn, cvr. og hjemsted

 1. Selskabets navn er ASNET Board s.m.b.a.”.
 2. ASNET Board s.m.b.a. er registeret med CVR: 29627207.
 3. Selskabets hjemsted er Danmark. Den præcise adresse fastlægges af bestyrelsen og registreres hos de relevante myndigheder.

§ 2 – Formål

 1. Selskabets er et non-profit netværk med fokus på det værdiskabende bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder.
 2. Formålet for selskabet er:
  1. at skabe fremdrift og resultater i små og mellemstore virksomheder.
  2. at være et aktivt og udviklende netværk for bestyrelsesmedlemmer.

§ 3 – Selskabskapital

 1. Selskabet har fra stiftelsestidspunktet ingen indskudskapital.
 2. Selskabskapitalen er variabel og varierer på ethvert tidspunkt.

§ 4 – Optagelse som medlem i netværket

 1. Som medlem af Asnet og med stemmeret på generalforsamlingen kan enkeltpersoner optages, hvis de opfylder de af bestyrelsen fastlagte krav til personlige og faglige kompetencer og kan tilslutte sig netværkets vedtægter, værdier, etiske holdninger og retningslinjer for godt bestyrelsesarbejde.
 2. Optagelsen sker gennem en struktureret optagelsesproces, som gennemføres af en optagelsesgruppe nedsat af bestyrelsen.
 3. Bestyrelsen kan vælge at tilbyde andre typer af medlemskaber og/eller ydelser til enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, uden stemmeret på generalforsamlingen.
 4. Bestyrelsen fastsætter foreningens samlede tilbud til de forskellige målgrupper.
 5. Bestyrelsen skal sikre, at der føres en komplet og opdateret fortegnelse over alle medlemmer.
 6. Ved indtræden som medlem i netværket betales et optagelsesgebyr, hvis størrelse fastlægges af bestyrelsen.
 7. Optagelsesgebyret kan ikke tilbagebetales.

§ 5 – Udmeldelse af netværket

 1. Udmeldelse af netværket skal ske skriftligt til direktionen senest en måned før udløbet af en kontingentperiode.
 2. Der kan ikke ske tilbage betaling af kontingent ved udmeldelse i kontingentperioden.

§ 6 – Eksklusion

 1. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere medlemmer, der handler til skade for Asnet og/eller ikke efterlever netværkets vedtægter, værdier, etiske holdninger samt retningslinjer for godt bestyrelsesarbejde.
 2. Bestyrelsen kan beslutte af ekskludere medlemmer, der trods påkrav herom, ikke betaler tilgodehavende til selskabet.

§ 7 – Kontingent

 1. Medlemmer af netværket betaler et årligt kontingent, der fastlægges af bestyrelsen.
 2. Kontingentet betales for et medlems år (12 måneder), der begynder den første dag i første måned efter optagelsen.

§ 8 – Hæftelse

 1. Medlemmerne af netværket hæfter ikke for selskabet. Ved aftaler indgået med selskabet hæfter alene selskabet.
 2. Medlemmerne har intet krav på selskabets formue ved udmeldelse eller eksklusion.

§ 9 – Stemmeret

 1. Stemmeret på generalforsamlingen har alene partnere. Hver partner har én stemme på generalforsamlingen.
 2. Man har kun stemmeret, hvis man ikke er i restance til Asnet.
 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 10 – Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
 2. Generalforsamlingen udgøres af de til enhver tid værende stemmeberettigede medlemmer af netværket, jfr. § 9.
 3. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Dog under hensyntagen til §10.4.
 4. Ved beslutning om selskabets opløsning eller om ændring af vedtægterne kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede.
 5. Alle generalforsamlinger afholdes i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse. Det tilstræbes at gennemføre en fysisk generalforsamling, men bestyrelsen kan vælge at afholde generalforsamlingen online.
 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år og senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb.
 7. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved e-mail til de stemmeberettigede.
 8. Senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted, skal dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport med intern revisionspåtegning tilstilles enhver stemmeberettiget, og samtidig fremlægges til eftersyn for partnerne på selskabets intranetside.
 9. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på selskabets ordinære generalforsamling, skal være direktionen i hænde senest den 15. februar.

§ 11 – Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
 5. Beslutning om disponering af årets resultat.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af revisor.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

§ 12 – Dirigent m.v.

 1. På generalforsamlingen skal beslutning tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.
 2. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning af ethvert afstemningsemne.

§ 13 – Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter et bestyrelsesmedlem, direktionen eller minimum 10% af de stemmeberettigede har forlangt det.

§ 14 – Ledelse

 1. Virksomheden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet 3 medlemmer er på valg i lige kalenderår, og de resterende 2-4 medlemmer er på valg i ulige kalenderår.
 2. Bestyrelsen beslutter hvor mange fysiske regioner medlemmerne opdeles i.
 3. Bestyrelsen skal bestå af mindst et medlem fra hver region.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med følgende poster: Bestyrelsesformand, formand for optagelsesgruppen og en formand for hver region.
 5. Til ledelse af den daglige drift ansætter bestyrelsen en administrerende direktør for netværket.

§ 15 – Tegningsregel

 1. Selskabet tegnes af direktøren eller af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 16 – Regnskab

 1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
 2. Selskabets regnskab skal til enhver tid opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.

§ 17 – Revisor

 1. Generalforsamlingen fastlægger for det kommende regnskabsår hvorledes, der skal fortages revision.
 2. Generalforsamlingen kan vælge mellem to revisionstilgange:
  1. Intern revision – der vælges 2 interne revisorer og desuden vælges 1 intern revisorsuppleant.
  2. Ekstern revision – der vælges et eksternt revisionsselskab til opgaven.

§ 18 – Opløsning

 1. I tilfælde opløsning af netværket skal en eventuel kapital gives til en af generalforsamlingen udvalgt organisation, der arbejder for at skabe fremdrift og resultater i små og mellemstore virksomheder.

  Få den nyeste viden direkte i indbakken

  Vi vil gerne dele de seneste nyheder og relevant viden om bestyrelsesarbejde med dig. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.