VEDTÆGTER

ASNET Boards vedtægter

ASNET Board s.m.b.a.

 

§ 1 – Navn, cvr. og hjemsted

 1. Selskabets navn er ASNET Board s.m.b.a.”.
 2. ASNET Board s.m.b.a. er registeret med CVR: 29 62 72 07.
 3. Selskabets hjemsted er Danmark. Den præcise adresse fastlægges af bestyrelsen, og registreres hos de relevante myndigheder.

§ 2 – Formål

 1. Selskabets er et non-profit netværk med fokus på det værdiskabende bestyrelsesarbejde.
 2. Formålet for selskabet er: 
  1. at skabe fremdrift og resultater i mindre og mellemstore virksomheder
  2. at være et aktivt og udviklende netværk for bestyrelsesmedlemmer

§ 3 – Selskabskapital

 1. Selskabet har fra stiftelsestidspunktet ingen indskudskapital.
 2. Selskabskapitalen er variabel og varierer på ethvert tidspunkt blandt andet med antallet af medlemmer i netværket.
 3. Direktionen skal føre en fortegnelse over alle medlemmer med angivelse af navn og bopæl.
 4. Eventuelt oparbejdet kapital ejes ligeligt af alle medlemmer.

§ 4 – Optagelse som medlem i netværket

 1. Bestyrelsen har ansvaret for optagelsen af medlemmer i netværket.
 2. Bestyrelsen nedsætter en optagelsesgruppe, der udfører det praktiske optagelsesarbejde.
 3. Som medlem kan optages personer, der opfylder de af bestyrelsen fastlagte krav til personlige og faglige kompetencer, samt kan tilslutte sig netværkets vedtægter, værdier, etiske holdninger og retningslinjer for godt bestyrelsesarbejde.    
 4. Medlemmer kan optages i 3 kategorier efter retningslinjer, fastlagt af bestyrelsen.
 5. De 3 kategorier benævnes; medlemmer, executive medlemmer og partnere.
 6. Ved indtræden i netværket betales et optagelsesgebyr, hvis størrelse fastlægges af bestyrelsen.
 7. Optagelsesgebyret kan ikke tilbagebetales.

§ 5 – Udmeldelse af netværket

 1. Udmeldelse af netværket skal ske skriftligt til direktionen senest en måned før udløb af en kontingent periode.
 2. Der kan ikke ske tilbage betaling af kontingent ved udmeldelse i kontingent perioden.

§ 6 – Eksklusion

 1. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere medlemmer, der handler til skade for selskabet og/eller ikke efterlever netværkets vedtægter, værdier, etiske holdninger samt retningsliner for godt bestyrelsesarbejde.
 2. Bestyrelsen kan beslutte af ekskludere medlemmer, der trods påkrav herom ikke betaler tilgodehavende til selskabet.

§ 7 – Kontingent

 1. Medlemmer af netværket betaler et årligt kontingent, der fastlægges af bestyrelsen.
 2. Kontingentet betales for et medlemsår (12 måneder), der begynder den første dag i første måned efter optagelsen.
 3. Medlemmer, der opnår en bestyrelsespost, gennem en proces som ASNET Board har været ansvarlig for, betaler et engangsgebyr, fastlagt af bestyrelsen.

§ 8 – Hæftelse

 1. Medlemmerne af netværket hæfter ikke for selskabet.  Ved aftaler indgået med selskabet hæfter alene selskabet.
 2. Medlemmerne har intet krav på selskabets formue ved udmeldelse eller eksklusion.

§ 9 – Stemmeret

 1. Hvert medlem i kategorierne – executive medlemmer og partnere – har én stemme på generalforsamlingen.
 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 10 – Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.
 2. Generalforsamlingen udgøres af de til enhver tid værende stemmeberettigede medlemmer af netværket, jfr. § 9.
 3. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Dog under hensyntagen til §10.4.
 4. Ved beslutning om selskabets opløsning eller om ændring af vedtægterne kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede.
 5. Alle generalforsamlinger afholdes i Danmark efter bestyrelsens bestemmelse.
 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år og senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb.
 7. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved e-mail til de stemmeberettigede.
 8. Senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted, skal dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport med intern revisionspåtegning tilstilles enhver stemmeberettiget, og samtidig fremlægges til eftersyn for partnerne på selskabets intranetside.
 9. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på selskabets ordinære generalforsamling, skal være direktionen i hænde senest den 15. februar.

§ 11 – Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
  4. Beslutning om disponering af årets resultat.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af revisor
   1. 2 interne revisorer.
   2. intern revisor suppleant.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

§ 12 – Dirigent m.v.

 1. På generalforsamlingen skal beslutning tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.
 2. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning af ethvert afstemningsemne.

§ 13 – Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, et bestyrelsesmedlem, direktionen eller minimum 10% af de stemmeberettigede har forlangt det.

§ 14 – Ledelse

 1. Virksomheden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet 3 medlemmer er på valg i lige kalenderår, og de resterende 2-4 medlemmer er på valg i ulige kalenderår.
 2. Bestyrelsen skal bestå af mindst et medlem fra hver region.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med følgende poster: Bestyrelsesformand, formand for optagelsesgruppen, formand for region syd, formand for region øst og formand for region midt-nord.
 4. Til ledelse af den daglige drift ansætter bestyrelsen en administrerende direktør for netværket.

§ 15 – Tegningsregel

 1. Selskabet tegnes af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening

§ 16 – Regnskab

 1. Selskabets regnskabsår er 1. januar – 31. december
 2. Selskabets regnskab skal til enhver tid opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.

§ 17 – Revisor

 1. Årsrapporten revideres af 2 interne revisorer, som vælges for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Desuden vælges 1 intern revisor suppleant

§ 18 – Opløsning

 1. I tilfælde af opløsning af virksomheden udbetales en eventuel kapital ligeligt mellem de stemmeberettigede medlemmer

Få den nyeste viden direkte i indbakken

Vi vil gerne dele de seneste nyheder og relevant viden om bestyrelsesarbejde med dig. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.